MT För Blue Grass Viking's I'm Roy

Täby 2009-05-23 
Roy har gått MT barnan tyvär så räckte inte poängen han fick 293poäng. Jag är jätte nöjd med grabben. Han gjorde också extriören men dom papperna får jag sen men hon mätte han till 68cm grabben krymper.

 

 

 

 

Syfte

Koff 1 2 3 4 5
Samarbete:
Föremål/Förare
2 | | Leker ej/leker själv/kommer ej | | Leker själv, kommer efter lång tidsfördröjning/o upprep upp från förare | | Leker själv - men kommer efter uppmaning | X| Leker själv - men kommer snabbt tillbaka | | Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp
Samarbete:
Föremål/TL
4 | | Leker ej/leker själv/kommer ej | | Leker själv, kommer efter lång tidsfördröjning/o upprep upp från förare | | Leker själv - men kommer efter uppmaning | | Leker själv - men kommer snabbt tillbaka | X | Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp
Gripa:
Ta tag 5 meter
3 | | Griper ej/nosar på föremålet | | Griper försiktigt eller nyper i föremålet | | Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt och tappar | X | Griper med hela munnen, ngn tidsfördröjning | | Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet
Ta tag 40 meter 3 | |X|  | |  | |  | | 
Gripa:
Hålla i 5 meter
3 | | Griper ej | X | Löst bett, tappar taget vid upprepande tillfällen | | Tuggar eller byter tag upprepande gånger | | Tuggar/buter tag vid något tillfälle | | Fast bett, håller i samtliga moment. Alt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls
Hålla i 40 meter 4 | |  | X |  | |  | |  | | 
Gripa:
Slita , dra 
5 meter
2 | | Håller ej | X | Håller, men drar inte emot | | Växlar mellan att hålla och dra emot | | Drar emot tills testledaren släpper. | | Rycker, drar emot - även under den passiva delen - till testledare släpper. Alt. intensivt
Slita/dra 
40 meter
2 | | X | | | | | | |
Förföljande 2 | | Startar inte eller når inte banan | | Startar men avbryter.  | | Startar med hög fart, springer förbi bytet. Kan vända | X | Startar tveksamt eller håller låg fart. Kan öka farten efter hand, fullföljer | | Startar med hög fart - målinriktad
Förföljande:
Gripande
3 | |Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram | X | Griper inte, nosar på föremålet. | | Griper tveksamt eller med tidsfördröjning | | Griper direkt, släpper | | Griper direkt. Behåller föremålet minst 3 sek.
Uthållighet 6 |X| Framme, direkt tillbaka. Alt springer inte fram | | Framme jobbar mindre än 30 sekunder | | Jobbar i 30 sekunder | | Jobbar i 60 sekunder | | Jobbar i 90 sekunder hämtas av föraren
Social
självsäkerhet
10 | | Ängslig, osäker går ej att hantera | | Social osäkerhet i alla situationer |X| Social osäkerhet i flera situationer | | Socialt säker i de flesta situationer | | Socialt säker i alla situationer
Social
nyfikenhet
8 | | Undviker, skygg | | Överdrivet nyfiken, påträngande |X| Neutral, låter sig klappas | | Besvarar när figurant bjuder. | | Normalt nyfiken när anledning finns
Socialt samspel 8 |X| Svara ej på lekinviter | | Svarar på lek & kampinviter - kan avbryta. | | Svarar snabbt på lek & kampinviter, svår att avbryta | | Svarar på lek & kampinviter | | Inbjuder och spelar med på lek & kampinviter
Handlings-
förmåga
10 | | Försöker inte lösa problemen. | X | Försöker endast kortvarit eller med liten aktivitet lösa uppgifter i de flesta situationer | | Löser uppgifter i de flesta situationer | | Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer. Håller ofta fast vid samma beteenden genom situationerna.  | | Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer. Kan växla mellan två olika  beteenden i situationerna. 
Anpassnings-
förmåga
10 | | Anpassar sig med låg intensitet i samtliga testsituationer. | | Anpassar sig med hög intensitet i samtliga testsituationer. | X | Anpassar  intensitet - men med tidsfördröjning | | Anpassar  intensitet i det flesta testsituationer. | | Anpassar  intensitet i samtliga testsituationer.
Koncentration 10 | | Låg grad av koncentration i de flesta testsituationer. (kan utföra ovidkommande handlingar) | X | Koncentration i viss omfattning, men med längre avbrott i flera situationer. (kan utföra ovidkommande handlingar) | |Oftast koncentrad men med kortare avbrott i flera situationer, eller längre avbrott i enstaka situationer (1-2) | |Koncentrad men kortare avbrott i enstaka situationer. (1-2) | |Obruten koncentrad från tagen retning till avreaktion i samtliga situationer.
Avreaktion 10 | | Kan ej avreagera alt tar mycekt lång tid för avreaktion, bygger på sig | | Tar lång tid för avreaktion i flera situationer.  | X | Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer - alt lång tid i enstaka situationer.  | | Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer. | | Avreagerar snabbt  i alla situationer.
Minnesbilder 5 | | Störs av monnesbilder, mycket undvikande beteenden | | Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden | | Visar minnesbilder med enstaka undvikande beteenden | X | Visar inga minnesbilder alt. flera minnesbilder utan undvikande beteenden | | Visar enstaka minnesbilder  utan undvikande beteenden
Rädsla 4 | | Flyr i de flesta testsituationer | | Pendlar mellan flyktstar och kontroll | X | Står emot, pendlar intensitetssänkning | | Står emot, viss avståndsreglering eller intensitetssänkning | | Står emot i alla testsituationer, visar ingen rädsla
Aggressivitet 3 | | Visar kvarstånende aggression | | Visar stor aggression |X | Visar ingen aggression | | Visar liten aggression | | Visar måttlig aggression i form av kroppspråk, väl anpassad till hotet
Nyfikenhet 8 | | Går inte fram | X | Lång tid med hjälp för att gå fram | | Går fram med hjälp | | Går fram utan hjälp i de flesta situationer men med tidsfördröjning | | Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer 
Skott   | | Avviker från platsen | | Undvikande reaktioner, kvar på platsen | | Aktivitetshöjande reaktioner, kvar på platsen | X | Kontroll vid flera skott | | Ingen reaktion, kontroll första skottet